Motioner

Fullmäktige bifaller V:s motion om solel

Vid kvällens sammanträde biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att minst 400kW solceller ska installeras inom kommunkoncernen. Vänsterpartiet ser detta som ett första större steg mot en ökad kommunal solelproduktion inom Ludvika kommun. Förutom ökad produktion av förnybar energi leder förslaget också till sänkta kommunala elkostnader samtidigt som den kommunala investeringen kan inspirera såväl privatpersoner som företag och exempelvis bostadsrättsföreningar att göra liknande investeringar.

I beslutet ingår också att Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Ludvika Kommunfastigheter AB tar fram en strategi/policy för ökad användning av solenergi i kommunen.

Fullmäktiges beslut:

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med Ludvika Kommunfastigheter AB göra en kalkyl över motionens förslag och att ta fram riktlinjer/policy för ökad användning av solenergi.

Motionens att-satser:

– Att Ludvika kommun investerar i egen solelproduktion

– Att investeringen dimensioneras för att ha en effekt på minst 400 kW

Share Button

Kommentarer är avstängda.