Nyheter

Ogenomtänkt att köpa Biskopsgården

För att lösa kommunens brist på förskoleplatser vill nu Ludvika kommunfastigheter AB (LKFAB) förvärva Biskopsgården från Landstinget, och bygga om delar av fastigheten för att inrymma 6 stycken förskoleavdelningar. Kostnaden för detta beräknas till minst 60 miljoner kronor (35 miljoner för köp av fastigheten och minst 25 miljoner för ombyggnation). Exakt kostnad är i dagsläget omöjlig att uppge eftersom man ännu inte gjort någon ordentlig kalkyl på vad en ombyggnation kommer kosta – detta trots att man alltså tagit det formella beslutet att föreslå ett köp. Vänsterpartiet menar att detta är en dåligt genomtänkt idé som kommer att få förödande effekt för kommunens möjlighet att lånefinansiera nödvändiga investeringar och resultera i kraftigt ökade lokalkostnader. På grund av avsaknaden av en kostnadskalkyl deltog inte Vänsterpartiets representant i LKFAB:s styrelse i beslutet, och Vänsterpartiet kommer i den fortsatta hanteringen av ärendet motsätta sig ett köp och rösta nej när frågan når kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Den enda av de planerade verksamheterna på Biskopsgården som vi faktiskt behöver fler kommunala fastigheter för att klara av är förskolor. Där ser vi ett ökat behov, men då är det betydligt billigare och bättre att bygga en helt ny förskola istället för att bygga om en gammal vårdinrättning. Därför vill Vänsterpartiet istället uppföra en 6-8 avdelningars förskola med byggstart hösten 2018. Vi menar att denna förskola bör uppföras där nuvarande Marnässkolan ligger, i området närmast Marnäs torg så att förskolan ligger strategiskt nära både centrala Ludvika och Marnäs. En nyproducerad förskola i standardutförande med 6-8 avdelningar kostar 30-35 miljoner kronor – alltså betydligt mindre än de 60 miljoner som kommer belasta skattebetalarna vid ett förvärv av Biskopsgården.

Sedan tidigare pågår ett arbete med att se över kommunens strukturella kostnader, där man redan i åtgärdsplanen från 2015 konstaterade att vi har en stor överkapacitet på lokaler både inom skola och äldreomsorg. För att kunna finansiera framtidens välfärd är det därför avgörande att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Detta var en röd tråd i debatten om skolstrukturen, och bör så vara även framgent. Varje krona som kan sparas på lokalkostnader är en krona mer till välfärd. Därför menar Vänsterpartiet att ett förvärv av en fastighet som i huvudsak fungerar som äldreboende är illa genomtänkt. De platser kommunen behöver för att tillgodose särskilt boende och korttidsplatser kan inrymmas i de fastigheter som kommunen redan äger. Något som blir betydligt billigare.

Genom att säga upp hyresavtalet med Landstinget och på sikt flytta verksamheten till de kommunala fastigheterna för äldreomsorg – såsom exempelvis Granliden i Grängesberg, kan man frigöra minst 5 miljoner kronor årligen. Det är fem miljoner om året som kan användas till fler undersköterskor, förskollärare eller specialpedagoger istället för till att hyra lokaler vi inte behöver. Istället föreslår nu en bred majoritet att kommunen ska köpa på sig ytterligare fastigheter, göra dyra ombyggnationer och cementera fast strukturella kostnader i lokaler för all överskådlig framtid. Det är oansvarigt och rimmar illa med de tidigare besluten att spara på lokalkostnader inom skolan.

Slutligen ska man vara medveten om att Ludvika kommun och dess bolag står inför många nödvändiga investeringar de kommande åren. Det ska byggas en ny genomfart, vi har stora kommande investeringar inom vatten- och avlopp och vi behöver ett nytt avfallssystem. Samtidigt behöver vi använda Ludvikahem som ett verktyg för att bygga bort bostadsbristen. Detta kommer att kräva lånefinansiering, och Ludvika kommun närmar sig taket för hur mycket man kan låna. Då menar vi i Vänsterpartiet att varje investering måste vägas på guldvåg. Att i det läget binda upp 60 miljoner kronor för att köpa en fastighet vi inte behöver, när vi kan få samma antal förskoleplatser i mer ändamålsenliga lokaler för halva kostnaden, menar vi vore djupt oansvarigt.

Därför kommer Vänsterpartiet verka för att kommunen inte köper Biskopsgården av Landstinget utan att man istället nyttjar de redan kommunägda fastigheterna bättre och vid behov uppför en ny modern förskola med 6-8 avdelningar vid nuvarande Marnässkolan 2018/2019.

Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme - låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra - hälften så dyrt!

Här vill man låsa upp minst 60 miljoner av kommunens samlade investeringsutrymme – låt oss istället använda hälften av det beloppet och bygga en ny modern förskola istället. Dubbelt så bra – hälften så dyrt!

Share Button

Kommentarer är avstängda.