Artiklar

V-förslag: höjda föreningsbidrag till pensionärs- och funktionshinderorganisationer

Vänsterpartiet vill se en kraftig höjning av föreningsbidragen från vård- och omsorgsnämnden till pensionärs- och funktionshinderorganisationer under 2019. Anledningen är att vi anser att föreningsbidragen främst till funktionshinderorganisationer ligger på en allt för låg nivå. När kommunen nu avser att höja anslagen till kultur- och idrottsföreningar menar vi att det är fullt rimligt att kommunen gör samma höjning även inom vård- och omsorg.

Kultur- och fritidsnämndens planerar att öka anslagen till föreningar med 1 miljon kronor (en ökning med 38 procent) till 2019. Finansiering sker främst genom den rationalisering som förväntas när kultur- och fritidsförvaltningen slås samman med samhällsbyggnadsförvaltningen.

På ett liknande sätt vill vi i Vänsterpartiet använda delar av det ekonomiska utrymme som frigörs inom Vård- och omsorgsnämnden när hyreskostnaden för Biskopsgården sänks med en miljon under 2019. Denna hyressänkning är ett löfte från den socialdemokratiska ordföranden i Ludvika kommunfastigheter AB inför kommunens förvärv av fastigheten, ett löfte vi förväntar oss att man nu lever upp till.

Genom att räkna upp anslaget till föreningarna med 38 procent uppgår det totala anslaget för 2019 till 915.000 kronor enligt Vänsterpartiets förslag. Samtidigt som vi vill öka stödet till föreningarna vill vi även se över bidragsreglementet och avveckla det lokalkostnadsstöd som finns i dag. Vi tycker att hela föreningsbidraget ska baseras endast på antal medlemmar. Hur stor del av stödet som ska gå till lokalkostnader är upp till varje förening att själv avgöra.

I dag varierar stödet till olika föreningar beroende på deras lokalkostnader. Med Vänsterpartiets förslag får vi istället ett bidragssystem som dels uppmuntrar till kostnadseffektiv lokalanvändning (sänker man föreningens lokalkostnader får man mer pengar över till verksamhet, något sådant incitament finns inte idag) och som fullt ut följer likabehandlingsprincipen.

Vänsterpartiet ser ett stort värde i ett rikt och levande föreningsliv och att såväl pensionärs- som funktionshinderföreningar fyller en viktig funktion i samhället. Därför har vi under den senaste mandatperioden verkat för ökade anslag till föreningslivet både inom kultur- och fritidsnämnden och inom vård- och omsorgsnämnden. Vi ser samtidigt att det ekonomiska läget är mycket ansträngt inte minst inom funktionsrättsrörelsen – därför föreslår vi nu en prioritering på dessa föreningar.

I genomsnitt betalade vård- och omsorgsnämnden under 2018 ut ett föreningsbidrag på 97 kronor per medlem till pensionärsföreningarna och på 239 kronor till funktionshinderföreningar inklusive lokalkostnadsstöd. Vänsterpartiet vill under 2019 att pensionärsföreningarna erhåller ett stöd på 115 kronor per medlem och funktionshinderföreningar ett stöd på 315 kronor per medlem.

Vi vill dessutom avsätta närmare 100.000 i en pott där föreningar kan söka medel för specifika projekt riktade till barn- och unga samt tillgänglighets- och trygghetsfrämjande åtgärder.

Klicka på länken nedan för att se den fördelning av föreningsbidragen 2019 som Vänsterpartiet kommer föreslå när Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott fastställer föreningsbidragen den 19 december.

Föreningsbidrag 2019 V förslag

Share Button

Skriv en kommentar

WP-SpamFree by Pole Position Marketing