Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Vänsterpartiet begär besked om Brunnsvik

webbild_brunnsvik
Det är nu fem år sedan Ludvika kommun köpte Brunnsvik från LO. Inför köpet togs en affärsplan fram, som visade på att bolaget relativt snabbt skulle klara av att få en sund ekonomi och klara av att både gå med vinst och bära sina kostnader genom hyresintäkter. Såhär med facit i hand kan vi konstatera att affärsplanen sprack likt en ballong. Som följande tabell visar är hyresintäkterna betydligt lägre än vad man hade räknat med i den så kallade affärsplanen. För att undvika direkta ägartillskott, kontrollbalansräkning och/eller konkurs har man bland annat skrivit upp det bokförda värdet av fastigheterna rejält,...

Använd skattevinsten till sociala investeringar

WEBB-SocialaInvesteringarLudvikahem
Vid nästa styrelsemöte med Ludvika Kommunfastigheter AB kommer Vänsterpartiet begära att de miljoner som Ludvikahem genom skatteplanering kunde undvika att betala i bolagsskatt för 2018 års vinst ska återföras till bolaget, och där öronmärkas för sociala projekt som bidrar till ökad social hållbarhet i våra bostadsområden och till sänkta kostnader för försörjningsstöd. Bakgrunden är att Ludvikahem för att slippa betala bolagsskatt på sin vinst för 2018 valde att överföra hela resultatet till moderbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB som sedan tidigare har förlustavdrag som kan användas för att undvika att betala skatt. Denna lagliga men moraliskt tveksamma skatteplanering resulterade i att Ludvikahem...

Vänsterpartiet begär extrainsatt styrelsemöte i fastighetsbolaget

stadshus01
Med anledning av de nyligen framkomna uppgifterna om den kraftiga fördyrningen av ombyggnationen av f.d. dagcentralen på Ludvika gård till förskola begär Vänsterpartiet idag genom styrelseledamot Conny Bringås att styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB kallas till ett extrainsatt styrelsemöte där det ekonomiska läget i bolagets olika byggprojekt behandlas. Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen sammankallas om en ledamot så begär. Detta regleras i 8 kapitlet paragraf 18. Vänsterpartiet har från första början varit väldigt kritisk till köpen av Biskopsgården och fd Dagcentralen och har från början hävdat att det vore både ekonomiskt billigare och pedagogiskt bättre att istället välja nybyggda förskolor....

Rör inte allmännyttan, gemensam kampanj med Hyresgästföreningen

WEBB-FRONT-RORINTE
Är delar av Luvikahem på väg att säljas ut? I den nya politiska majoritetens program för Ludvika kommun står det att man ska ”se över Ludvika Hems dominans på hyresmarknaden”. I klartext betyder det att man överväger att sälja ut delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet till någon privat hyresvärd. Resultatet av utförsäljningar känner vi alltför väl från andra kommuner. Begrepp som renovräkning (att privata hyresvärdar köper upp allmännytta, genomför renoveringar och kraftigt höjer hyran så att många inte längre har råd att bo kvar) är tyvärr väldigt vanliga. Hyreshöjningar på uppåt 40-50% är inte alls ovanligt. Ett aktuellt exempel på...

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergqvist (S) angående tilldelade statsbidrag för införande av habiliteringsersättning

WEBB-FRONT-Habersättning
På samma sätt som under 2018 har regeringen genom Socialstyrelsen beslutat att tillföra kommunsektorn totalt 350 miljoner kronor för att finansiera habiliterings-ersättning till personer i daglig verksamhet. För Ludvikas del handlar det om ungefär en miljon kronor (990 200 kronor) för 2019. Den socialdemokratiska socialministern Lena Hallengren uttrycker i samband med regeringens vårbudget att den S-ledda regeringens förhoppning är att ”kommuner ska använda medlen för avsett ändamål”. Enligt en kartläggning från SVT betalar idag 279 av landets 290 kommuner habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. I Dalarna betalar alla kommuner förutom Ludvika ut denna ersättning. Totalt har alltså 96% av...

Gör om, gör rätt – flytta Kulturskolan till Folkets Hus i Ludvika

WEBB-FRONT-Kulturskolan
Efter att Kulturskolan flyttades till Högbergsskolan kan vi idag se att behovet av nya och mer ändamålsenliga lokaler är stort. I dag är lokalsituationen ett konkret arbetsmiljöproblem för såväl lärare som elever. Genom att förse verksamheten med nya och mer ändamålsenliga lokaler kan kvaliteten i verksamheten höjas. Vänsterpartiet har sedan tidigare i en motion till kommunfullmäktige i Ludvika föreslagit att kommunala kontorsjobb ska utlokaliseras från Folkets Hus till Gruvkontoret i Grängesberg och att man på så sätt skulle kunna frigöra nya och bättre lokaler för Kulturskolan. Denna motion föreslog den dåvarande kulturskolenämnden att fullmäktige skulle bifalla. Just nu genomför Samhällsbyggnadsförvaltningen...

Inför kvällens fullmäktige: V kommer begära återremiss

stadshus01
Vid kvällens kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiet begära återremiss av ärendet om ägardirektiv för de kommunala bolagen. Vi gör gemensam sak med Miljöpartiet och hoppas att de socialdemokrater som är kritiska till utvecklingen stödjer vårt förslag. Demokrati och öppenhet ska prägla budgetprocessen i Ludvika kommun Hur skattebetalarnas pengar förvaltas är något som bör beslutas genom en demokratisk process som präglas av insyn och öppenhet. Kombinationen av att bolagisera kommunens fastigheter och att ge stadshusbolagets styrelse mandatet att själva besluta om alla investeringar upp till 50 miljoner kommer att allvarligt begränsa medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan ifråga om många av de kommunala...

Spara på bilar – inte på välfärdsarbetare!

Webb-BudgetFront
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari beslutades om en rad besparingsåtgärder för att minska kommunens kostnader. Föga förvånande väljer den nya mitten-högermajoriteten att rikta udden mot välfärdens mest centrala delar istället för att fokusera på genomtänkta strukturella förändringar som inte försämrar välfärden. Redan vid budgetfullmäktige i november 2018 valde man att prioritera ett tvåprocentigt överskottsmål framför bibehållen välfärd. På grund av det saknas det sedan tidigare ett tiotal miljoner i årets driftbudget och resultatet kommer att bli kännbara nedskärningar. Trots ett bristfälligt underlag beslutade kommunstyrelsen i dag att under kommande tre år spara 22 miljoner kronor genom ”personaloptimeringar”. Vad det...

V-förslag: höjda föreningsbidrag till pensionärs- och funktionshinderorganisationer

Webb-VonBidrag
Vänsterpartiet vill se en kraftig höjning av föreningsbidragen från vård- och omsorgsnämnden till pensionärs- och funktionshinderorganisationer under 2019. Anledningen är att vi anser att föreningsbidragen främst till funktionshinderorganisationer ligger på en allt för låg nivå. När kommunen nu avser att höja anslagen till kultur- och idrottsföreningar menar vi att det är fullt rimligt att kommunen gör samma höjning även inom vård- och omsorg. Kultur- och fritidsnämndens planerar att öka anslagen till föreningar med 1 miljon kronor (en ökning med 38 procent) till 2019. Finansiering sker främst genom den rationalisering som förväntas när kultur- och fritidsförvaltningen slås samman med samhällsbyggnadsförvaltningen. På...

Välfärdsbudget för Ett Ludvika för alla

Webb-BudgetFront
Vid fullmäktiges sammanträde 26/11 antogs kommunens budget för kommande år. Den nya majoriteten antog en budget med mycket tydlig moderat stämpel. Resultatet kommer bli rejäla nedskärningar i den kommunala välfärden. Bland annat saknas närmare 14 miljoner kronor inom äldreomsorgen till nästa år. Vänsterpartiet väljer i sin budget att prioritera att stärka välfärden. Några exempel från vår budget Införande av fixartjänst genom socialt företag Återinförande av matdistribution genom socialt företag Extrasatsningar på jobbskapande åtgärder, totalt ca 13 miljoner (extra anslag VBU, jobbsatsning kommunstyrelsen samt upphandling av fixartjänst och matdistribution genom socialt företag) Nej till sänkt bemanning och besparingar inom äldreomsorgen och...