Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Fossilfri och kostnadseffektiv fordonsflotta efter bifall av V-motion

WEB-Fordon01
Vid fullmäktiges senaste möte bifölls Vänsterpartiets motion ”Effektiv och fossilfri fordonsflotta”. Nu ska Ludvika kommun skaffa en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta. Att det finns utrymme för effektiviseringar och kostnadsbesparingar råder det ingen tvekan om. Kommunen har idag ungefär 250 personbilar och lätta lastbilar. Jämfört med andra kommuner är det ganska mycket. Dessutom kan man se att ett stort antal fordon har en väldigt låg årlig körsträcka. Vissa så lite som några få hundra mil per år. Med tanke på att kommunen byter ut de flesta fordon inom en 3-5 årsperiod finns potential att inom en ganska snar framtid nå...

Välfärdsbudget för Ett Ludvika för alla

Webb-BudgetFront
Vid fullmäktiges sammanträde 26/11 antogs kommunens budget för kommande år. Den nya majoriteten antog en budget med mycket tydlig moderat stämpel. Resultatet kommer bli rejäla nedskärningar i den kommunala välfärden. Bland annat saknas närmare 14 miljoner kronor inom äldreomsorgen till nästa år. Vänsterpartiet väljer i sin budget att prioritera att stärka välfärden. Några exempel från vår budget Införande av fixartjänst genom socialt företag Återinförande av matdistribution genom socialt företag Extrasatsningar på jobbskapande åtgärder, totalt ca 13 miljoner (extra anslag VBU, jobbsatsning kommunstyrelsen samt upphandling av fixartjänst och matdistribution genom socialt företag) Nej till sänkt bemanning och besparingar inom äldreomsorgen och...

Privatisera Brunnsvik!

webbild_brunnsvik
I en motion till kommunfullmäktige föreslår nu Vänsterpartiet att den f.d. folkhögskolan i Brunnsvik ska privatiseras. Efter fyra år med kommunalt ägande anser vi att det är dags att sälja det förlusttygda bolaget till någon privat aktör. Inom kort kommer en ny detaljplan att öka områdets användningsområden. Läs motionen nedan 1810122 – Motion – Privatisera Brunnsvik var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var hupso_counters_lang = "sv_SE";var hupso_image_folder_url = "";var hupso_url_c="http://www.vludvika.se/2018/10/privatisera-brunnsvik/";var hupso_title_c="Privatisera Brunnsvik!";

Flytta kommunal förvaltning till Grängesberg!

webb-gruvkontoret
Utlokalisera kommunal förvaltning till gamla gruvkontoret i Grängesberg och till Brunnsvik. Det föreslår nu Vänsterpartiet i en motion till Ludvika kommunfullmäktige. Eftersom Ludvika kommun genom sina bolag Ludvika Kommunfastigheter AB och Stora Brunnsvik AB äger ett stort antal tomställda kontorsutrymmen både vid gamla gruvkontoret i Grängesberg och vid den gamla folkhögskolan i Brunnsvik föreslår nu Vänsterpartiet i en motion att kommunstyrelsen ges i uppdrag att leda ett arbete med att utlokalisera kommunal administration till dessa båda kommundelar. Istället för att investera stora summor i ombyggnation vid förvaltningshusen Folkets hus och Marnäsliden i centrala Ludvika vill Vänsterpartiet flytta kommunal förvaltning till...

Fullmäktige bifaller V:s motion om solel

Banner_Site01
Vid kvällens sammanträde biföll kommunfullmäktige Vänsterpartiets motion om att minst 400kW solceller ska installeras inom kommunkoncernen. Vänsterpartiet ser detta som ett första större steg mot en ökad kommunal solelproduktion inom Ludvika kommun. Förutom ökad produktion av förnybar energi leder förslaget också till sänkta kommunala elkostnader samtidigt som den kommunala investeringen kan inspirera såväl privatpersoner som företag och exempelvis bostadsrättsföreningar att göra liknande investeringar. I beslutet ingår också att Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Ludvika Kommunfastigheter AB tar fram en strategi/policy för ökad användning av solenergi i kommunen. Fullmäktiges beslut: 1. Kommunfullmäktige bifaller motionen. 2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med...

Vänstern satsar på välfärdsarbetarna

Webb_ArbetsgivareLitaPa01
I dag presenterar Vänsterpartiet på nationell nivå en storsatsning för att skapa fler tillsvidareanställningar för undersköterskor. Förslaget innebär 500 miljoner i stimulans till de kommuner och landsting som tillsvidareanställer undersköterskor. Förslaget innebär att de som går ut omvårdnadsprogrammet eller läser in undersköterskekompetens inom komvux ska garanteras en fast anställning efter avslutade studier. Samtidigt vill Vänsterpartiet se åtgärder för att minimera antalet otrygga anställningar inom Ludvika kommun till förmån för fasta jobb, och har därför i dag lämnat in en motion till kommunfullmäktige genom gruppledare Sten G. Johansson. – Vi kan se en kraftig ökning av användningen av otrygga anställningar inom...

Utred förutsättningarna för Brunnsvik

Brunnsvik01
Under våren har frågan om ett kommunalt övertagande av fastigheterna vid f.d. Brunnsviks folkhögskola diskuterats en hel del i Ludvika. Från vänsterpartiets sida har vi från början varit väldigt tydliga med två saker. Dels är det fullständigt nödvändigt med en ordentlig plan för hur framtida verksamhet ska kunna utvecklas på Brunnsvik – vi behöver identifiera konkreta användningsområden och sedan kostnadsberäkna dessa. Först när en sådan plan finns är det möjligt att ta ställning för eller emot ett kommunalt engagemang på Brunnsvik. Vilka dessa användningsområden är, och hur en eventuell kommunal inblandning ska se ut är något som behöver utredas på...

Ludvika inför 30 timmars förskola för alla barn

30timmar
I dag röstade en majoritet i kommunfullmäktige för att bifalla Vänsterpartiets motion om 30 timmars förskola för alla barn. Vänsterpartiets förhoppning är att denna förändring ska kunna träda i kraft efter semestern. Förslaget innebär att alla barn i kommunen ges en mer likvärdig förskola. För Vänsterpartiet har det varit helt centralt att barn till arbetslösa, som redan har de sämsta förutsättningarna att lyckas väl i fortsatta studier, ska få ökad tid på förskolan. Nästa steg i förskolepolitiken blir att minska barngruppernas storlek  – ett arbete som är högt prioriterat i Vänsterpartiet på såväl nationell som kommunal nivå. var hupso_services_c=new Array("twitter","facebook_like","facebook_send","google","email");var...

Investera i egen solelproduktion

Header-Solel
Vänsterpartiet i Ludvika föreslår i en motion till kommunfullmäktige att man ska investera i egen solelproduktion. Som ett första steg vill vi se en investering i ca 400 kW solcellsinstallationer, förslagsvis placerade på takytor på Marnässkolan, Folkets Hus och Högbergsskolan. Partiets utredning om förutsättningarna visar att det finns goda ekonomiska vinster med denna typ av kommunala investeringar – men framför allt handlar det om att aktivt bidra till den helt nödvändiga klimatomställningen. Vänsterpartiet ser även detta som ett viktigt näringslivspolitiskt beslut, med tanke på att det inom det lokala näringslivet finns spetskompetens inom just solelproduktion. Förhoppningen är att kommunen genom...

30 timmars förskola

30timmar
Vänsterpartiet har i dag lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att införa 30 timmars förskola för alla barn i Ludvika kommun. Vi gör detta då vi ser flera problem med den 15-timmarsgräns som i dag finns för barn till arbetslösa och barn vars föräldrar är föräldralediga med annat barn. Vi menar bland annat att varje barn ska ha rätt att äta lunch inom den kommunala förskolan, vilket i dag sällan är fallet om man har en arbetslös förälder. Det är inte rimligt att barn till arbetslösa, som oftast är de vars familjer har de minska ekonomiska marginalerna, tvingas gå...