Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Ludvika

Beslut på 70 miljoner ska fattas i fullmäktige, inte i slutna styrelserum

IMG_20210523_162535
Vänsterpartiet är starkt kritiska till att Ludvika kommunfastigheter i ett beslut fattat långt från offentlighetens ljus bundit upp kommunen och skattebetalarna att under de kommande 20 åren hyra Seco Tools-fastigheten som förskola till en kostnad av 70 miljoner kronor. Förutom att den gamla industrilokalen är ett svårslaget dåligt val av förskolelokal så är det fullständigt oacceptabelt att så stora ekonomiska beslut fattas i slutna styrelserum. Den typen av stora ekonomiska beslut ska fattas i full öppenhet av kommunfullmäktige, något som även befästs av såväl kommunallag som fastighetsbolagets egen bolagsordning. – Att fatta ett beslut som innebär att Ludvikas skattebetalare under...

Flytta skolans kansli till Grängesberg

WEBB-FRONT - Jobb Grangesberg
Vänsterpartiet har i flera år kämpat för att kommunala jobb ska utlokaliseras till Grängesberg. Syftet är främst att stärka Grängesberg som samhälle samt att förmå Ludvika kommun att använda de lokaler man äger i Grängesberg istället för att hyra kontorslokaler i Ludvika. Vid social- och utbildningsnämndens sammanträde den 26 maj kommer Vänsterpartiet därför föreslå att nämnden ska inleda arbetet för att flytta skolans kansli från de hyrda lokalerna på Östra Storgatan i Ludvika till gruvkontoret i Grängesberg. – Vi ser stora eftersatta behov inom skolan i Ludvika som kräver mer pengar, då kan vi inte hålla på och hyra kontorslokaler...

Vänsterpartiet starkt kritiskt till Ludvikahems skatteplanering, begär svar från finansministern

stadshus01
Efter att det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem på fredagen beslutat att bolagets vinst på över 75 miljoner ska hållas borta från beskattning genom aktiv skatteplanering begär nu Vänsterpartiet svar från finansminister Magdalena Andersson vilka åtgärder ministern tänker vidta för att förhindra att kommunalt ägda bolag genomför transaktioner enbart i syfte att slippa betala skatt. Genom att Ludvikahem skickar sitt resultat i så kallat koncernbidrag till Ludvika Kommunfastigheter AB kan man undvika att betala över 15 miljoner i skatt. Bakgrunden till detta är att kommunfastigheter har stora ackumulerade förlustavdrag. – Att genomföra transaktioner enbart i syfte att slippa betala skatt är moraliskt...

Interpellation om fastighetsbolagets haltande budgetprocess

stadshus01
Interpellation till ansvarigt kommunalråd, Håge Persson (M) med anledning av fastighetsbolagets haltande budgetprocess När majoriteten valde att avskaffa det samordnade ansvaret för fastighetsfrågor i kommunen för att istället låta LKFAB agera såväl samordnare som utförare så varnade Vänsterpartiet för att man riskerade att tappa kontrollen, och att vi behöver säkerställa en demokratisk beslutsprocess gällande större fastighetsinvesteringar. Inför 2021 har kommunfullmäktige beslutat att kommunen ska göra investeringar på det skattefinansierade området för ungefär 67 miljoner. Trots att det flera gånger uttalats att fullmäktige även ska sätta ramarna för fastighetsinvesteringar i LKFAB finns inga sådana beslut fattade. Två dagar efter att fullmäktige...

Nej till sänkta kommunhyror ger ökade sparkrav i välfärden

stadshus01
Enligt majoritetens budgetbeslut ska Ludvika kommun nästa år spara minst 3,3 miljoner på sänkta lokalkostnader och lika mycket på minskade personalkostnader. Samtidigt vet vi att exempelvis vård- och omsorgsnämnden trots stora statliga satsningar på äldreomsorgen, saknar flera miljoner kronor i budgeten för att klara av kostnadsökningar och möta ökade behov. Därför föreslog Vänsterpartiet idag på styrelsemötet för Ludvika Kommunfastigheter AB (LKFAB) att hyrorna till kommunen nästa år ska sänkas med 8 miljoner kronor för att öka kommunens utrymme för välfärdskostnader inom exempelvis äldreomsorg och skola. Detta ligger dessutom helt i linje med majoritetens återkommande krav på att lokalkostnaderna ska sänkas....

V-förslag: Häv hyresavtalet och bygg ny förskola i Marnäs

Öppna förskolan
För att komma till rätta med de alltför stora barngrupperna inom förskolan i Ludvika planerar kommunen att starta en ny förskola med 90 platser i den gamla industrifastigheten på Östra Storgatan som tidigare inhyste Seco Tools. Lokalerna ägs av en privat fastighetsägare, och från början var tanken att den nya förskolan skulle stå klar under våren 2020. Av olika anledningar har projektet med ny förskola dragit ut på tiden, och nu räknar man med att en förskola kan finnas på plats tidigast våren 2022. Den nya ägaren till förskolan vill även omförhandla hyresnivån med kommunen. Vänsterpartiet föreslår i stället att...

Vi är välfärdsalternativet i Ludvika

front-web
Det här är Vänsterpartiets förslag till budget för Ludvika kommun för år 2021. En budget som satsar på en förstärkt välfärd, med ökade resurser till bland annat förskolor, skola och äldreomsorg. En budget som ger kraftigt ökade anslag till barn och ungdomsidrotten så att alla barn kan delta på samma villkor. En budget som ökar kommunens förmåga till klimatomställning och som ger äldreomsorgen förutsättningar att ersätta de många otrygga timvikariaten med fasta heltidsjobb. Det finns en tydlig skillnad mellan vår budget och övriga partiers förslag. Vi är partiet som prioriterar en stark välfärd framför nedskärningar och överdrivna överskottsmål. Vi vill...

Skolan ska inte bära Brunnsviks finansiella kostnader

WEB-FRONT-Brunnsvik-ranta01
Under ett par års tid har det kommunala fastighetsbolaget LKFAB lånat ut miljonbelopp till bolaget som äger den gamla folkhögskolan i Brunnsvik. Vid årsskiftet 2018/2019 uppgick skulden till 8,3 miljoner och ett år senare hade skulden ökat med ytterligare 2 miljoner. Trots att det hela tiden har varit sagt att Brunnsvik ska bära sina egna kostnader och inte belasta den kommunala ekonomin har man utan politisk dialog valt att låna ut pengar från det kommunala fastighetsbolaget för att hålla Stora Brunnsvik AB flytande. Detta uppmärksammas i en interpellation som är ställd av Vänsterpartiets oppositionsråd Lars Handegard till styrelseordföranden i LKFAB...

V-förslag: LudvikaHem ska avstå hyreshöjningar 2021

WEBB-FRONT-FRYSTAHYROR01
På grund av den rådande Coronapandemin och de stora påfrestningar den har på många människors privatekonomi föreslår nu Vänsterpartiet att det allmännyttiga bostadsbolaget LudvikaHem i hyresförhandlingarna för 2021 ska föreslå att hyrorna förblir oförändrade. Såväl kommunen som staten har på olika sätt infört lättnader för bland annat företag. Samtidigt har boende i villor och bostadsrätter möjlighet till amorteringsfrihet med anledning av pandemin. Det är nu rimligt att de kommunala bostadsbolagen går före på hyresmarknaden och fryser hyrorna i denna extraordinära situation där vi ser ökad arbetslöshet och sänkta löner i pandemins spår. – Det här är en extraordinär situation och...

LudvikaHem har inte mandat att köra över fullmäktige

IMG_20200603_082148
I går gavs Holmsund Invest AB tillträde till de fastigheter som man köpt från LudvikaHem. Detta efter att kommunalrådet Leif Pettersson (S) på en extra bolagsstämma i måndags godkände affären. Eftersom försäljningen har överklagats av bland andra Vänsterpartiet så har inte fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ännu. För tillfället inväntas besked om Kammarrätten beviljar prövningstillstånd. Vid flera tillfällen har LudvikaHem genom styrelseordförande Ingvar Henriksson (S) meddelat att man tänker avvakta den juridiska processen innan man säljer fastigheterna. Något man nu alltså struntar i. Förutom det uppenbart olämpliga i att bryta mot tidigare utfästelser är det dessutom så att man nu...