Nyheter

Socialdemokraternas skamliga svek mot Grängesberg – bryter ännu ett vallöfte

FB02Inför valet anslöt sig Socialdemokraterna i Ludvika till Vänsterpartiets förslag om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. Först var det kommunalrådet Leif Pettersson (S) som på första maj meddelade att Socialdemokraterna om de får fortsätta att styra kommunen ska utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg. När sedan det socialdemokratiska valprogrammet ”Vår framtida Ludvika kommun” presenterades kunde man bland annat läsa att ett av tio lokala vallöften är ”Kommunala förvaltningsjobb till kommunens andra huvudort – Grängesberg. Stärk utvecklingskraften i hela Ludvika”. I samma valprogram kunde man även läsa att ”Både Henrik Samdahl och Ulla-Britt...

Använd skattevinsten till sociala investeringar

FB-SocialaLAhemVid nästa styrelsemöte med Ludvika Kommunfastigheter AB kommer Vänsterpartiet begära att de miljoner som Ludvikahem genom skatteplanering kunde undvika att betala i bolagsskatt för 2018 års vinst ska återföras till bolaget, och där öronmärkas för sociala projekt som bidrar till ökad social hållbarhet i våra bostadsområden och till sänkta kostnader för försörjningsstöd. Bakgrunden är att Ludvikahem för att slippa betala bolagsskatt på sin vinst för 2018 valde att överföra hela resultatet till moderbolaget Ludvika Kommunfastigheter AB som sedan tidigare har förlustavdrag som kan användas för att undvika att betala skatt. Denna lagliga...

Fossilfri och kostnadseffektiv fordonsflotta efter bifall av V-motion

FB-Fordon02Vid fullmäktiges senaste möte bifölls Vänsterpartiets motion ”Effektiv och fossilfri fordonsflotta”. Nu ska Ludvika kommun skaffa en mer kostnadseffektiv och fossilfri fordonsflotta. Att det finns utrymme för effektiviseringar och kostnadsbesparingar råder det ingen tvekan om. Kommunen har idag ungefär 250 personbilar och lätta lastbilar. Jämfört med andra kommuner är det ganska mycket. Dessutom kan man se att ett stort antal fordon har en väldigt låg årlig körsträcka. Vissa så lite som några få hundra mil per år. Med tanke på att kommunen byter ut de flesta fordon inom en 3-5 årsperiod finns...

Välfärd och arbetsmarknad i fokus i V-budget

FB-skatteplaneringInför budgetfullmäktige den 3 juni presenterar Vänsterpartiet idag sitt budgetförslag för 2020. En budget som sätter stort fokus på välfärd och jobbskapande åtgärder. – Till skillnad från majoriteten som envist håller fast vid ett alldeles för högt överskottsmål som tvingar fram kortsiktiga och ogenomtänkta besparingar som bara leder till försämrad välfärd och budgetunderskott väljer vi proaktiva satsningar för att förbättra välfärden och motverka sociala kostnader säger oppositionsråd Lars Handegard i en kommentar. 18 miljoner i extrasatsning på jobbskapande åtgärder Vänsterpartiet föreslår totalt 18 miljoner i jobbskapande åtgärder för att vända trenden med...

Vänsterpartiet begär extrainsatt styrelsemöte i fastighetsbolaget

Med anledning av de nyligen framkomna uppgifterna om den kraftiga fördyrningen av ombyggnationen av f.d. dagcentralen på Ludvika gård till förskola begär Vänsterpartiet idag genom styrelseledamot Conny Bringås att styrelsen för Ludvika kommunfastigheter AB kallas till ett extrainsatt styrelsemöte där det ekonomiska läget i bolagets olika byggprojekt behandlas. Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) ska styrelsen sammankallas om en ledamot så begär. Detta regleras i 8 kapitlet paragraf 18. Vänsterpartiet har från första början varit väldigt kritisk till köpen av Biskopsgården och fd Dagcentralen och har från början hävdat att det vore både ekonomiskt billigare och pedagogiskt bättre att istället välja nybyggda förskolor....

Rör inte allmännyttan, gemensam kampanj med Hyresgästföreningen

FB-RORINTE01 Är delar av Luvikahem på väg att säljas ut? I den nya politiska majoritetens program för Ludvika kommun står det att man ska ”se över Ludvika Hems dominans på hyresmarknaden”. I klartext betyder det att man överväger att sälja ut delar av det allmännyttiga bostadsbeståndet till någon privat hyresvärd. Resultatet av utförsäljningar känner vi alltför väl från andra kommuner. Begrepp som renovräkning (att privata hyresvärdar köper upp allmännytta, genomför renoveringar och kraftigt höjer hyran så att många inte längre har råd att bo kvar) är tyvärr väldigt vanliga. Hyreshöjningar på uppåt 40-50%...

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande Åsa Bergqvist (S) angående tilldelade statsbidrag för införande av habiliteringsersättning

FB-HabersättningPå samma sätt som under 2018 har regeringen genom Socialstyrelsen beslutat att tillföra kommunsektorn totalt 350 miljoner kronor för att finansiera habiliterings-ersättning till personer i daglig verksamhet. För Ludvikas del handlar det om ungefär en miljon kronor (990 200 kronor) för 2019. Den socialdemokratiska socialministern Lena Hallengren uttrycker i samband med regeringens vårbudget att den S-ledda regeringens förhoppning är att ”kommuner ska använda medlen för avsett ändamål”. Enligt en kartläggning från SVT betalar idag 279 av landets 290 kommuner habiliteringsersättning till personer i daglig verksamhet. I Dalarna betalar alla kommuner förutom Ludvika...

Gör om, gör rätt – flytta Kulturskolan till Folkets Hus i Ludvika

FB - Kulturskolan till Folkets Hus Efter att Kulturskolan flyttades till Högbergsskolan kan vi idag se att behovet av nya och mer ändamålsenliga lokaler är stort. I dag är lokalsituationen ett konkret arbetsmiljöproblem för såväl lärare som elever. Genom att förse verksamheten med nya och mer ändamålsenliga lokaler kan kvaliteten i verksamheten höjas. Vänsterpartiet har sedan tidigare i en motion till kommunfullmäktige i Ludvika föreslagit att kommunala kontorsjobb ska utlokaliseras från Folkets Hus till Gruvkontoret i Grängesberg och att man på så sätt skulle kunna frigöra nya och bättre lokaler för Kulturskolan....

Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

FixartjanstMatdistFB-20190409 änsterpartiet vill att Ludvika kommun ska införa en kommunal fixartjänst samt återinföra matdistribution inom äldreomsorgen. Inför bolagsstämman i Ludvika kommunfastigheter presenterar nu Vänsterpartiet ett konkret förslag på hur detta kan finansieras. Vårt förslag kommer att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst och korttidsvård och leda till en välkommen extra service till den äldre delen av befolkningen. Förslaget ligger också väl i linje med det kommunala målet om ”En bra kommun att leva i”, som är ett av kommunens övergripande mål. Det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem gjorde under 2018 en vinst på ungefär...

Prioritera välfärden, dela ut vinsten från 2018

På måndag den 18 mars hålls bolagsstämma för det helägda kommunala bolaget VB Kraft. På stämman ska årsredovisningen antas och kommunens ägarombud ska bestämma vad som ska göras med den vinst som uppstått i bolaget. Totalt finns det balanserade vinstmedel på strax över 20 miljoner, som stämman ska besluta om. Mot bakgrund av att kommunen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge där man tvingas dra in på allt från Dan Andersson-vecka till äldreomsorg och skola menar vi att hela vinsten för 2018 ska delas ut till kommunen för att stärka kommunkassan och mildra de föreslagna nedskärningar som majoriteten planerar...