Artiklar

Gör om, gör rätt – flytta Kulturskolan till Folkets Hus i Ludvika

FB - Kulturskolan till Folkets Hus Efter att Kulturskolan flyttades till Högbergsskolan kan vi idag se att behovet av nya och mer ändamålsenliga lokaler är stort. I dag är lokalsituationen ett konkret arbetsmiljöproblem för såväl lärare som elever. Genom att förse verksamheten med nya och mer ändamålsenliga lokaler kan kvaliteten i verksamheten höjas. Vänsterpartiet har sedan tidigare i en motion till kommunfullmäktige i Ludvika föreslagit att kommunala kontorsjobb ska utlokaliseras från Folkets Hus till Gruvkontoret i Grängesberg och att man på så sätt skulle kunna frigöra nya och bättre lokaler för Kulturskolan....

Konkret V-förslag: Så inför vi fixartjänst och matdistribution

FixartjanstMatdistFB-20190409 änsterpartiet vill att Ludvika kommun ska införa en kommunal fixartjänst samt återinföra matdistribution inom äldreomsorgen. Inför bolagsstämman i Ludvika kommunfastigheter presenterar nu Vänsterpartiet ett konkret förslag på hur detta kan finansieras. Vårt förslag kommer att sänka kommunens kostnader för försörjningsstöd, hemtjänst och korttidsvård och leda till en välkommen extra service till den äldre delen av befolkningen. Förslaget ligger också väl i linje med det kommunala målet om ”En bra kommun att leva i”, som är ett av kommunens övergripande mål. Det kommunala bostadsbolaget Ludvikahem gjorde under 2018 en vinst på ungefär...

Prioritera välfärden, dela ut vinsten från 2018

På måndag den 18 mars hålls bolagsstämma för det helägda kommunala bolaget VB Kraft. På stämman ska årsredovisningen antas och kommunens ägarombud ska bestämma vad som ska göras med den vinst som uppstått i bolaget. Totalt finns det balanserade vinstmedel på strax över 20 miljoner, som stämman ska besluta om. Mot bakgrund av att kommunen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge där man tvingas dra in på allt från Dan Andersson-vecka till äldreomsorg och skola menar vi att hela vinsten för 2018 ska delas ut till kommunen för att stärka kommunkassan och mildra de föreslagna nedskärningar som majoriteten planerar...

Inför kvällens fullmäktige: V kommer begära återremiss

Vid kvällens kommunfullmäktige kommer Vänsterpartiet begära återremiss av ärendet om ägardirektiv för de kommunala bolagen. Vi gör gemensam sak med Miljöpartiet och hoppas att de socialdemokrater som är kritiska till utvecklingen stödjer vårt förslag. Demokrati och öppenhet ska prägla budgetprocessen i Ludvika kommun Hur skattebetalarnas pengar förvaltas är något som bör beslutas genom en demokratisk process som präglas av insyn och öppenhet. Kombinationen av att bolagisera kommunens fastigheter och att ge stadshusbolagets styrelse mandatet att själva besluta om alla investeringar upp till 50 miljoner kommer att allvarligt begränsa medborgarnas möjlighet till insyn och påverkan ifråga om många av de kommunala...

Lämna inte makten över investeringarna till ett slutet styrelserum! 

Om ett kommunalt bolag, exempelvis Ludvikahem eller VB Kraft vill göra en större investering, köpa eller sälja något som överstiger 10 miljoner krävs det i dag ett beslut i kommunfullmäktige. Det innebär att frågan avgörs i en öppen och demokratisk process där allmänheten kan närvara vid beslutsfattandet. Med tanke på att det rör sig om affärer med våra gemensamma skattemedel är det fullt rimligt att ha denna öppenhet kring så stora beslut. Den nya majoriteten i Ludvika anser dock att det här är en ordning som tar alldeles för lång tid. Helt klart vill man också gärna slippa att ta fler ogenomtänkta...

Brist på demokrati och insyn vid kommunala chefsrekryteringar i Ludvika

Den demokratiska processen har under en längre tid åsidosatts vid rekrytering av höga chefer i Ludvika kommun. Rekryteringen av nuvarande kommunchef Jan Lindström skedde efter en stormig och långdragen process där den rekryteringsgrupp som utsetts av kommunstyrelsen inte lyckades att enas om en kandidat. Efter den rekryteringen tycks taktiken snarast vara att undvika att ha en demokratisk rekryteringsprocess. Den rekryteringsgrupp som utsågs under våren 2018 för att hantera rekryteringen av en ny förvaltningschef för Samhällsbyggnads bestod av dåvarande kommunalråden Lars Handegard (V), Lotta Wedman (Mp), oppositionsrådet HåGe Persson (M) samt kommunstyrelsens ordförande Leif Pettersson (S). Gruppen genomförde ett antal intervjuer...

Spara på bilar – inte på välfärdsarbetare!

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 januari beslutades om en rad besparingsåtgärder för att minska kommunens kostnader. Föga förvånande väljer den nya mitten-högermajoriteten att rikta udden mot välfärdens mest centrala delar istället för att fokusera på genomtänkta strukturella förändringar som inte försämrar välfärden. Redan vid budgetfullmäktige i november 2018 valde man att prioritera ett tvåprocentigt överskottsmål framför bibehållen välfärd. På grund av det saknas det sedan tidigare ett tiotal miljoner i årets driftbudget och resultatet kommer att bli kännbara nedskärningar. Trots ett bristfälligt underlag beslutade kommunstyrelsen i dag att under kommande tre år spara 22 miljoner kronor genom ”personaloptimeringar”. Vad det...

V-förslag: höjda föreningsbidrag till pensionärs- och funktionshinderorganisationer

Vänsterpartiet vill se en kraftig höjning av föreningsbidragen från vård- och omsorgsnämnden till pensionärs- och funktionshinderorganisationer under 2019. Anledningen är att vi anser att föreningsbidragen främst till funktionshinderorganisationer ligger på en allt för låg nivå. När kommunen nu avser att höja anslagen till kultur- och idrottsföreningar menar vi att det är fullt rimligt att kommunen gör samma höjning även inom vård- och omsorg. Kultur- och fritidsnämndens planerar att öka anslagen till föreningar med 1 miljon kronor (en ökning med 38 procent) till 2019. Finansiering sker främst genom den rationalisering som förväntas när kultur- och fritidsförvaltningen slås samman med samhällsbyggnadsförvaltningen. På...

Nu utreds kommunala jobb till Grängesberg

Efter att den styrande majoriteten i kommunfullmäktige röstade för att anse Vänsterpartiets motion om att utlokalisera kommunala jobb till Grängesberg besvarad, och därmed i praktiken avslog den, har Vänsterpartiet agerat i Samhällsbyggnadsnämnden för att där driva frågan vidare. – Det här är en av våra absolut viktigaste lokala frågor som vi kommer att bevaka och jobba hårt för till dess att gruvkontoret blir en förvaltningsbyggnad med gott om kommunala arbetsplatser, säger Ida Friberg, som nominerats av Vänsterpartiets medlemmar att bli 2:e vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden från årsskiftet. Vänsterpartiet driver sedan en månad tillbaka en utåtriktad kampanj i Grängesberg där man...

Välfärdsbudget för Ett Ludvika för alla

Vid fullmäktiges sammanträde 26/11 antogs kommunens budget för kommande år. Den nya majoriteten antog en budget med mycket tydlig moderat stämpel. Resultatet kommer bli rejäla nedskärningar i den kommunala välfärden. Bland annat saknas närmare 14 miljoner kronor inom äldreomsorgen till nästa år. Vänsterpartiet väljer i sin budget att prioritera att stärka välfärden. Några exempel från vår budget Införande av fixartjänst genom socialt företag Återinförande av matdistribution genom socialt företag Extrasatsningar på jobbskapande åtgärder, totalt ca 13 miljoner (extra anslag VBU, jobbsatsning kommunstyrelsen samt upphandling av fixartjänst och matdistribution genom socialt företag) Nej till sänkt bemanning och besparingar inom äldreomsorgen och...