Val 2014

Ludvika är inte till salu

Vänsterpolitik gör skillnad för Ludvika

Vilken regeringspolitik som förs har stor inverkan på förutsättningarna för att bedriva en god välfärdspolitik i kommunen. Det är i kommunerna som stora delar av välfärden såsom förskola, skola och äldreomsorg bedrivs och finansieringen sker genom såväl kommunal skatt som genom statliga satsningar. Under den borgerliga regeringsperioden har stora skattesänkningar prioriterats samtidigt som en aggressiv politik riktad mot sjuka och arbetslösa dränerat kommunens ekonomi genom kraftigt stigande kostnader för försörjningsstöd. För att kunna öka lärartätheten, minska barngruppernas storlek på förskolan och öka bemanningen inom äldreomsorgen krävs att mer av samhällets resurser används för välfärd. Istället för skattesänkningar vill vi se en ökad satsning på välfärden. För Ludvika kommun innebär Vänsterpartiets statliga skuggbudget ungefär 290 miljoner i ytterligare statligt stöd jämfört med högeralliansens politik under 2014-2016. Satsningar som är möjliga om man väljer välfärd istället för sänkt skatt.

Klimatpolitik för jobb, välfärd och miljö

Vänsterpartiet har ett omfattande program med en lång rad konkreta förslag på hur vi vill ställa om kommunen i en hållbar riktning. Vi vill se kraftiga investeringar i förnybar energiproduktion från sol- och vindkraft, biogas och energieffektiviseringar. Vi vill införa avgiftsfri kollektivtrafik i Ludvika/Smedjebacken, öka användandet av närproducerade ekologiska varor och vill att kommunen blir bättre på att följa upp att de klimatmål som sätts fullföljs och utvärderas. Läs vårt lokala klimatpolitiska program för Ludvika kommun här Läs vår handlingsplan för kommunal solelproduktion i Ludvika kommun här

Välfärd fri från privata vinster

Vänsterpartiet menar att varje skattekrona som vi betalar ska gå till den välfärd den var tänkt att finansiera – inte till privata vinster. Därför motsätter vi oss varje form av vinstdrivande verksamhet inom välfärden och vill grundlagsskydda gemensam egendom. Vi kommer aldrig släppa in riskkapitalbolag i Ludvikas välfärdsverksamheter. En röst på Vänsterpartiet är en röst för välfärd utan vinstintresse.

Social bostadspolitik

Kommunägda Ludvikahem ska användas för att motverka bostadssegregation, skapa energismarta bostäder med rimliga hyror och stötta olika former av social gemenskap och aktiviteter i de olika bostadsområdena. Det är också viktigt att olika upplåtelseformer såsom bostadsrätter, villor och hyresrätter blandas när nya bostadsområden planeras. Boende för äldre, såsom 55+ och trygghetsboenden ska finnas med centralt läge och rimliga hyror. I samband med större renoveringar och klimatanpassningar av fastigheter måste också hänsyn tas till att skapa boendemiljöer med god tillgänglighet för personer med olika funktionsnedsättningar.

Arbetsmiljö och personalinflytande

Ludvika kommun har sedan många år stora problem med höga sjukskrivningstal. Vi är övertygade om att en helt avgörande del i att lösa detta är att öka personal-ens direkta inflytande över sina arbetsplatser. Vi vill därför tillsammans med bland annat de fackliga organisationerna arbeta fram modeller där personalen ges ett större direkt inflytande över sina arbetsplatser. En annan del i arbetet för att komma till rätta med den höga sjukfrånvaron kan vara att införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön. Inledningsvis vill vi skapa referensgrupper där arbetstidsförkortning utvärderas. Vänsterpartiet vill avskaffa delade turer och anser att kommunen bör avskaffa bilaga J för jourpersonal. En grundförutsättning för att klara framtida bemannings-behov inom den kommunala välfärden och för att höja kvalitén är att skapa en bättre arbetsmiljö där den anställde känner ett stort inflytande över det egna arbetet. Vi vill genomföra en löneöversyn för att kartlägga i hur stor utsträckning det förekommer löneskillnader beroende på kön inom kommunen. Varje form av lönediskriminering på grund av kön inom kommunal verksamhet måste avskaffas. Vi vill att en så stor del som möjligt att kommunens personal ska ha fasta jobb på heltid. Därför är det nödvändigt att bryta trenden med fler och fler visstidsanställda. För att säkerställa framtida rekryteringsbehov vill vi också utreda på vilka sätt kommunen kan stimulera unga och arbetslösa i kommunen att skaffa sig utbildning för olika jobb inom kommunal verksamhet.

Företagsservice i toppklass

Vänsterpartiet i Ludvika arbetar för att kommunen ska ha en företagsservice i toppklass. För att komma dit vill vi prioritera fem områden där företag oftast kommer i kontakt med kommunen. Det handlar om brandtillsyn, bygglov, mark-upplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Förutom att förbättra företagsservicen vill vi fokusera på täta uppföljningar hur nöjda företagarna är med servicenivån. Vi vill se till att företagen får snabbast möjliga återkoppling på sina ärenden.

Share Button